PRODUCTS
HOME  / PRODUCTS / INFUSION
 


[INFUSION] EXTENSION TUBE
조회 : 1,493

수액제재를 투여 받는 환자의 상태에 따라서 약물 주입관의 연장이 필요하게 된 경우가 있는데 본 제품은  의료진의 필요와 수요를 고려하여 사용용도에 맞는 다양한 규격을 구성해놓았습니다.

 

 Code  모델 명
 107-01-10  EXTENSION TUBE 10CM
 107-01-30  EXTENSION TUBE 30CM
 107-01-50  EXTENSION TUBE 50CM
 107-01-80  EXTENSION TUBE 80CM
 107-15-90  EXTENSION TUBE 90CM
 107-01-100  EXTENSION TUBE 100CM
 107-01-150  EXTENSION TUBE 150CM
 107-15-180  EXTENSION TUBE 180CM